skip to Main Content

Powszechne warunki umowne biura podróży CK ČESKÉ KORMIDLO, s. r. o.

I. Postanowienia wstępne

 • Niniejsze Powszechne warunki umowne spółki CK ČESKÉ KORMIDLO s.r.o. (w dalszej treści tylko Warunki) są integralną częścią umowy o wycieczkę, zawartej pomiędzy CK ČESKÉ KORMIDLO s.r.o., Regon 267 85 871, z siedzibą Brno, Okružní 783/39, kod pocztowy 638 00 (w dalszej treści tylko Organizator) i Klientem. Przez zawarcie niniejszej umowy o wycieczkę z Organizatorem Klient w własnym imieniu oraz w imieniu osób, które reprezentuje podczas zawierania niniejszej umowy, wyraża bezwarunkową zgodę na wymienione Warunki.
 • Na podstawie umowy o wycieczkę Organizator zobowiązuje się do załatwienia dla Klienta z góry ustalonego zestawu usług turystycznych (wycieczka) a Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny ogólnej.
 • Stosunek umowny pomiędzy Organizatorem i Klientem powstaje na podstawie umowy wycieczki zawartej przez Klienta (wzgl. jego zastępcę).
 • Stosunek umowny pomiędzy Organizatore m a Klientem uregulowany jest przez postanowienia ustawy nr 159/1999 Dz. i ustawy nr 89/2012 Dz. – kodeks cywilny, z póżniejszymi zmianami oraz przez niniejsze Warunki.

II. Cena wycieczki

Cena wycieczki zawiera transport, zakwaterowanie i wyżywienie w uzgodnionym zakresie oraz następny program – usługi uzgodnione pomiędzy Organizatorem i Klientem w umowie o wycieczkę. Cena ogólna zawiera opłaty lotniskowe, dopłaty za paliwo. Cena ogólna wycieczki nie zawiera ubezpieczenia podróżnego, opłat za wizę (albo innych podobnych opłat ESTA, itp.), opłat serwisowych w przypadku rejsów. W niektórych przypadkach w locie powrotnym obowiązuje lokalna opłata odlotowa, która nie może być zawarta w cenie wycieczki, a więc w takim razie Klient powinien uregulować wymienioną opłatę odlotową na wezwanie Organizatora.

III. Powstanie stosunku umownego

Stosunek umowny pomiędzy Organizatorem i Klientem powstaje w momencie zawarcia umowy o wycieczkę.

IV. Rezerwacja wycieczki

 • Klientowi przysługuje prawo do rezerwacji wycieczki przed zawarciem umowy o wycieczkę. Termin rezerwacji wynosi 2 dni, o ile Organizator nie uzgodnił z Klientem inaczej. Do upływu wymienionego terminu Klient powinien zawrzeć regularną umowę o wycieczkę. Oferta Organizatora dotycząca zawarcia umowy o wycieczkę ważna jest tylko w wyżej wymienionym terminie, po jego upływie Organizator zatrzega sobie prawo do nie zaakceptowania opóżnionej umowy o wycieczkę wysłanej za pośrednictwem poczty albo pocztą elektroniczną.
 • Wymieniony termin rezerwacji w trwaniu 2 dni nie obowiązuje dla wycieczek typu tzw. „Last Minute“.

V. Przeniesienie umowy

 • Klient uprawniony jest do przeniesienia umowy na osobę trzecia spełniająca warunki do udziału w zgodzie z postanowieniem § 2532 ustawy nr 89/2012 Dz. (kodeks cywilny).
 • Zmiana osoby Klienta jest dla Organizatora wiążąca w razie terminowego doręczenia pisemnego oznajmienia cedenta, jednocześnie z pisemnym oświadczeniem cesjonariusza, zawierającym zgodę na zawartą umowę i zaświadczenie spełnienia warunków udziału w wycieczce (obowiązek wizowy, itp.). Oznajmienie uważane jest za terminowe, o ile doręczone jest w terminie minimalnie siedem dni przed rozpoczęciem wycieczki. Krótszy termin można uzgodnić w przypadku zawarcia umowy w okresie krótszym niż siedem dni przed rozpoczęciem wycieczki.
 • Cedent i cesjonariusz zobowiązani są wspólnie i solidarnie do zapłaty ceny wycieczki oraz do uiszczenia kosztów, wydanych przez Organizatora w związku z zmianą Klienta.

VI. Warunki cenowe i warunki płatności

 • Cena wycieczki uzgodniona pomiędzy Organizatorem i Klientem podana jest w umowie o wycieczkę. Cena wycieczki wymieniona jest też w katalogu wydanym przez Organizatora.
 • Organizatorowi przysługuje prawo do wymagania zapłaty ceny wycieczki przed świadczeniem usług, o ile strony nie uzgodnią inaczej.
 • Klient powinien uiścić zaliczkę w wysokości 50% z ogólnej ceny wycieczki w momencie podpisania umowy o wycieczkę. Pozostałą do zapłaty część ogólnej ceny wycieczki powinien Klient uregulować nie póżniej niż 30 dni przed rozpoczęciem wycieczki.
 • W razie powstania stosunku umownego póżniej niż 30 dni przed rozpoczęciem wycieczki Organizator zastrzega sobie prawo do zapłaty ogólnej ceny wycieczki przez Klienta w momencie podpisania umowy o wycieczkę.
 • Po zawarciu umowy o wycieczkę Klientowi nie przysługuje prawo do zniżki ceny wycieczki, oferowanej przez Organizatora w czasie po zawarciu umowy o wycieczkę.
 • Cena wycieczki nie zawiera ubezpieczenia turystycznego za granicą.

VII. Podwyżka ceny wycieczki

 • Ceny wycieczek wymienione w katalogu, obliczone są na podstawie kursów walut i ceny paliwa na dzień wydania danego katalogu. Wymienione kursy – ceny mogą z biegiem czasu ulegać zmianom. Organizatorowi przysługuje prawo w zgodzie z postanowieniem § 2530 ustawy nr 89/2012 Dz. (kodeks cywilny) do jednostronnego podwyższenia ceny wycieczek w przypadku wzrostu ceny transportu, razem z cenami paliwa, opłat związanych z transportem, np. opłat lotniskowych, portowych albo podobnych opłat, zawartych w cenie wycieczki, albo wzrostu kursu wymiany korony czeskiej, zastosowanego do określenia ceny wycieczki średnio o więcej niż 10 %, o ile do takiej zmiany dojdzie do dwudziestego pierwszego dnia przed uzgodnionym rozpoczęciem wycieczki. W celu obliczenia podwyżki ceny wycieczek decydujące są kursy ogłoszone przez Czeski bank narodowy (ČNB) na dzień zmiany ceny wycieczki, nie póżniej jednak kurs ogłoszony w 21 dniu przed rozpoczęciem wycieczki.
 • W razie wysłania przez Organizatora oznajmienia o podwyżce ceny Klientowi póżniej niż w dwudziestym pierwszym dniu przed rozpoczęciem wycieczki, nie wywołuje podwyższenie ceny skutki prawne. Jeżeli Klient nie odstąpi od umowy o wycieczkę do 7 dni po doręczeniu pisemnego oznajmienia o podwyższeniu ceny wycieczki, Organizator uważa zmianę umowy za akceptowaną.

VIII. Sposób obliczenia podwyżki ceny wycieczki

Organizator uprawniony jest do jednostronnej podwyżki ceny transportu w zgodzie z postanowieniem § 2530 ustawy nr 89/2012 Dz., (kodeks cywilny) wycieczki lotniczej w razie wzrostu ceny paliwa, w poniższy sposób:

 • W przypadku wycieczki lotniczej z terminem rozpoczęcia po 1.01.2014, której cena została obliczona na podstawie ceny paliwa – ropa naftowa typu Brent 105 USD/baryłka jest Organizator w razie wzrostu ceny ropy naftowej ponad 120 USD/baryłka uprawniony do podwyżki ceny wycieczki dla każdej osoby (dzieci również) o dopłatę, której wysokość zostanie obliczona w ten sposób, że każdy rozpoczęty procent wzrostu ceny ponad 120 USD/baryłka zostanie pomnożony:
 • przez kwotę 15,- CZK w przypadku wycieczek lotniczych o czasie przelotu w jednym kierunku nieprzekraczającym 3,5 godz. (liczony jest czas bezpośredniego przelotu z miejsca odlotu do miejsca realizacji wycieczki).
 • przez kwotę 25,- CZK w przypadku wycieczek lotniczych o czasie przelotu w jednym kierunku przekraczającym 3,5 godz. (liczony jest czas bezpośredniego przelotu z miejsca odlotu do miejsca realizacji wycieczki).
 • W sytuacji wzrostu opłat związanych z transportem, np. opłat lotniskowych, opłat bezpieczeństwa, opłat portowych albo innych, które już zostały zawarte w cenie wycieczki, Organizator uprawniony jest do jednostronnej podwyżki ceny wycieczki o kwotę odpowiadającą wzrostowi opłaty za osobę, którą Organizator zapłacił albo będzie płacił w podwyższonej kwocie.
  3) Organizatorowi przysługuje prawo do jednostronnej podwyżki ceny wycieczki w razie wzrostu kursu wymiany korony czeskiej, zastosowanego do ustalenia ceny wycieczki średnio o więcej niż 10%. Dla wymienionej sytuacji określone jest dokładne obliczenie podwyżki ceny o kwotę odpowiadającą procentowi wzrostu.
  4)Klient powinien do 5 dni po otrzymaniu oznajmienia Organizatora o podwyżce ceny wycieczki uregulować na rzecz Organizatora różnicę w cenie wycieczki. W razie nieuregulowania przez Klienta w ustalonym terminie podwyższonej ceny wycieczki przysługuje Organizatorowi prawo do odstąpienia od umowy, przy czym nie jest naruszone prawo Organizatora do odszkodowania.

IX. Prawa i obowiązki Klienta

Klientowi przysługuje prawo:

 • do wyświadczenia usług wymienionych w umowie o wycieczkę;
 • do wymagania informacji dotyczących wycieczki wymienionej w umowie o wycieczkę;
 • do poinformowania o zmianach dotyczących usług świadczonych przez Organizatora;
 • do zmiany albo anulowania umowy o wycieczkę przy przestrzeganiu warunków anulowania oraz niniejszych Powszechnych warunków umownych, zawsze na piśmie, w każdym czasie przed rozpoczęciem wycieczki;
 • do reklamacji w przypadku wady świadczonych usług oraz do wymagania usunięcia wady bezpośrednio u rezydenta Organizatora; wszystkie reklamacje powinien Klient zgłosić od razu na miejscu, jednak nie póżniej niż w terminie 1 miesiąca po zakończeniu wycieczki bezpośrednio u Organizatora wycieczki;
 • do otrzymania wszystkich instrukcji dotyczących wycieczki uzgodnionej w umowie o wycieczkę (potwierdzenie wycieczki), przekazanych przez Organizatora zwykle 7 dni przed rozpoczęciem wycieczki.

Klient powinien:

 • udzielić Organizatorowi rzetelnych i kompletnych informacji potrzebnych do zawarcia umowy o wycieczkę, załatwienia wiz, ubezpieczenia, tzn. poprawnie wypełnić imiona, nazwiska, daty urodzenia, adresy, numery telefonu (zmiany po podpisaniu umowy za opłatą);
 • przedstawić wymagane dokumenty w celu sprawdzenia rzetelności udzielonych danych,
 • przekazać wszystkim współpodróżującym osobom, w imieniu których podpisał umowę o wycieczkę, informacje dotyczące niniejszych Powszechnych warunków umownych , umowy o wycieczkę oraz wszystkie dane dotyczące wycieczki uzgodnione w umowie o wycieczkę;
 • zapłacić uzgodnioną cenę wycieczki wymienioną w umowie o wycieczkę należycie i terminowo;
 • oznajmić Organizatorowi bezzwłocznie ewentualne zmiany istotne z punktu widzenia realizacji wycieczki, najlepiej na piśmie;
 • przestrzegać harmonogram czasowy wycieczki;
 • przestrzegać przepisy prawa, mianowicie przepisy celne, walutowe oraz inne przepisy kraju wycieczki;
 • przestrzegać instrukcje Organizatora w miejscu pobytu albo w trakcie drogi;
 • zachowywać się w sposób niezagrażający innym uczestnikom wycieczki ani innym osobom;
 • uiścić odszkodowanie za ewentualne wyrządzone szkody zawinione przez Klienta od razu na miejscu wyrządzenia szkody;
 • zachowywać się w trakcie wycieczki w taki sposób, żeby nie doszło do bezpodstawnego ograniczenia wolności osobistej, uszczerbku na życiu, zdrowiu albo majątku innej osoby. Nieprzestrzeganie wymienionych punktów pociąga za sobą wykluczenie Klienta z wycieczki.

X. Prawa i obowiązki Organizatora

Organizator uprawniony jest do:

 • operacyjnej zmiany programu wycieczki z poważnych przyczyn;
 • anulowania wycieczki, przesunięcia albo zmiany terminu odjazdu lub do regulacji ceny z przyczyn będących poza jego kontrolą;
 • odstąpienia od umowy o wycieczkę w przypadku nieuregulowania przez Klienta ceny wycieczki należycie i terminowo;
 • do zapłaty opłaty manipulacyjnej w wysokości 300,- CZK/zmiana/os od Klienta w przypadku zmiany miejsca, nazwiska pasażera, daty urodzenia, numeru tel., przedłużenia lub skrócenia czasu pobytu przez Klienta. W przypadku zmiany warunków zakwaterowania (hotel, miejsce pobytu, zmiana terminu, itd.) z przyczyn na stronie Klienta jest Klient dalej zobowiązany do zapłaty na rzecz Organizatora opłaty anulacyjnej według aktualnych warunków danego dostawcy (hotel, miejsce pobytu, itp.).

Organizator powinien:

 • zrealizować wszystkie składniki wycieczki i przestrzegać poziom środków transportu, zakwaterowania, wyżywienia, itp., opisany w katalogu;
 • poinformować Klienta o zmianach wycieczki;
 • wysłać Klientom instrukcje dotyczące wyjazdu, nie póżniej niż 7 dni przed wyjazdem. Biuro podróży nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do Klienta za ewentualne opóżnienie z przyczyn technicznych, z powodu niesprzyjających warunków pogodowych, nadmiernego ruchu na drodze, na przejściu granicznym, strajków albo działalnia siły wyższej. W takich sytuacjach nie powstaje Klientowi prawo do odstąpienia od umowy turystycznej, rabatu albo innego odszkodowania.

XI. Odstąpienie od umowy przez Klienta, opłaty anulacyjne

 • Klient uprawniony jest w każdym czasie przed rozpoczęciem wycieczki do odstąpienia od umowy o wycieczkę. Klient powinien poinformować Organizatora na piśmie o odstąpieniu od umowy (pocztą albo elektronicznie), w godzinach pracy w dniach roboczych od poniedzialku do piątku od 8.00 do 17.00 na email [email protected] – w przypadku wysłania oznajmienia na inny adres oznajmienie o anulowaniu może nie być uznane za wiążące w dniu bieżącym. Odstąpienie jest dla Organizatora wiążące z skutkiem na dzień otrzymania przez Organizatora pisemnego oznajmienia o odstąpieniu od umowy.
 • W przypadku odstąpienia Klienta od umowy o wycieczkę powinien Klient uregulować opłatę anulacyjną w wysokości faktycznie powstałych kosztów związanych z anulowaniem wycieczki, jednak minimalnie za każdego uczestnika:
  • 20% z ceny wycieczki wymienionej w umowie o wycieczkę w razie odstąpienia od umowy o wycieczkę w terminie 41 i więcej dni przed rozpoczęciem wycieczki, jednak minimalnie 1500  CZK- za osobę; w przypadku wycieczki o wartości 1500 CZK/osoba albo niższej wynosi opłata anulacyjna 20% z ceny wycieczki wymienionej w umowie w razie odstąpienia od umowy o wycieczkę w terminie 41 i więcej dni przed rozpoczęciem wycieczki;
  • 30% z ceny wycieczki wymienionej w umowie o wycieczkę w razie odstąpienia od umowy o wycieczkę pomiędzy 40–30 dniem włącznie,
  • 50% z ceny wycieczki wymienionej w umowie o wycieczkę w razie odstąpienia od umowy o wycieczkę pomiędzy 29–20 dniem włącznie,
  • 80% z ceny wycieczki wymienionej w umowie o wycieczkę w razie odstąpienia od umowy o wycieczkę pomiędzy 19–10 dniem włącznie,
  • 100% z ceny wycieczki wymienionej w umowie o wycieczkę w razie odstąpienia od umowy o wycieczkę w terminie krótszym niż 9 dni włącznie.

XII. Reklamacje

 • W razie stwierdzenia przez Klienta w czasie rozpoczęcia pobytu albo w trakcie pobytu wady wycieczki realizowanej przez Organizatora, przysługuje Klientowi prawo wynikające z odpowiedzialności za wadę – prawo do reklamacji.
 • Klient uprawniony jest do zgłoszenia reklamacji zamówionych usług w własnym imieniu oraz w imieniu osób wymienionych w zawartej umowie o wycieczkę.
 • W przypadku wady usuwalnej Klient powinien wadę oznajmić w własnym interesie ustnie albo pisemnie do protokołu, przekazanego rezydentowi albo innej osobie upoważnionej przez Organizatora, np. przewodnikowi biura podróży, bezzwłocznie po stwierdzeniu wady. Organizator powinien podjąć kroki w celu poprawy stanu w odpowiednim terminie.
 • W innych przypadkach może Klient reklamację zgłosić też pisemnie albo ustnie do protokołu podpisanego przez Klienta i przekazanego rezydentowi Organizatora; w razie nieobecności rezydenta na miejscu powinien Klient zgłosić reklamację pracownikowi gorącej linii Organizatora – biura podróży CK České kormidlo, s. r. o. (wymieniona zawsze w instrukcjach wyjazdowych). W przypadku wad i braków dotyczących zakwaterowania może się również zwrócić do pracowników recepcji w miejscu zakwaterowania.
 • Po zakończeniu wycieczki przysługuje Klientowi prawo do zgłoszenia reklamacji bezzwłocznie, jednak nie póżniej niż do jednego miesiąca po zakończeniu wycieczki. Po upływie wymienionego terminu prawo to wygasa.
 • Poziom oraz inne warunki zakwaterowania zawsze uregulowane są według przepisów prawa kraju zakwaterowania. Określenie jakości hotelu według gwiazdek albo innych znaków może być w poszczególnych krajach różne. Organizator wycieczki nie ponosi w żadnym przypadku odpowiedzialności za autentyczność takiego oznakowania.

XIII. Ubezpieczenie

Organizator jest w myśl post. § 6 ust. 1) ustawy nr 159/1999 Dz. należycie ubezpieczony od upadłości przez zakład ubezpieczeń posiadający według udrębnego przepisu pozwolenie na ubezpieczenie w zgodzie wymienioną ustawy. Aktualne informacje dotyczące wymienionego ubezpieczenia można uzyskać na stronie www.ceskekormidlo.cz oraz w wszystkich ekspozyturach spółki CK ČESKÉ KORMIDLO s.r.o. oraz w punktach autoryzowanych sprzedawców.

XIV. Ugoda w sprawie przetwarzania danych osobowych

Organizator i Klient zawarli umowę o wycieczkę lub doszło do niezobowiązującej rezerwacji klienta na stronach internetowych organizatora. W ramach wymienionego stosunku prawnego będzie przedsiębiorca przetwarzał dane osobowe Klienta w poniższych celach:
Marketingowe wykorzystanie danych
Organizator jest na podstawie § 7 ust. 3 ustawy w sprawie niektórych usług spółki informacyjnej uprawniony do wykorzystania adresu elektronicznego i numeru telefonu Klienta w celu rozpowszechniania wiadomości handlowych dotyczących jego własnych produktów lub usług, podobnych do produktów lub usług już dostarczonych Klientowi, a to do momentu pisemnego wycofania zgody ze strony Klienta.
Klient przyjmuje do wiadomości, że dane osobowe są przetwarzane na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego oraz Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ES (rozporządzenie o ochronie danych osobowych), co oznacza, że Klient wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach, lub przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą; lub w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnych obowiązków ciążących na organizatorze; lub w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne w celu ochrony ważnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej.
Klient przyjmuje do wiadomości, że ma prawo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Organizator przekaże dane osobowe klienta innym podmiotom tylko wtedy, gdy będą oni mogli powierdzić uzasadniony powód dostępu do danych (organy ścigania, inne organy kontroli, które mają prawo na dostęp do informacji), lub jeśli jest to niezbędne do ochrony jego praw (sąd). Podmioty przetwarzające są również odbiorcami danych.

Klient jako podmiot danych ma wszelkie prawa zapewnione w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych UE, ustawie nr 101/2000 Dz. (kodeksu cywilnego Republiky Czeskiej) oraz w innych przepisach prawa. Klient ma przede wszystkim prawo do wycofania swojej zgody, prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do sprostowania danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych. W przypadku, że Klient uzna, iż przetwarazanie jego danych nie jest zgodne z prawem, ma prawo do wniesienia skargi bezpośrednio do organizatora, lub do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

XV. Postanowienia końcowe

 • Niniejsze Powszechne warunki umowne obowiązują dla wszystkich wycieczek zagranicznych, organizowanych przez Organizatora – spółkę CK ČESKÉ KORMIDLO s.r.o. albo jej kontrahenta. Klient przez zawarcie umowy wyraża swoją bezwarunkową zgodę na niniejsze Powszechne warunki umowne w pełnym zakresie.
 • Nieważność poszczególnych postanowień niniejszych Powszechnych warunków umownych albo poszczególnych postanowień umowy o wycieczkę nie narusza ogólnej ważności niniejszych Powszechnych warunków umownych oraz należycie zawartej umowy o wycieczkę.
 • Ewentualne roszczenia odszkodowawcze ograniczone są przez umowy międzynarodowe, będące częścią porządku prawnego Republiki Czeskiej, wiążące dla Republiki Czeskiej oraz przez wiążące przepisy prawa UE.
 • Strony umowy uzgodniły, że doręczane pisma uważane są za doręczone w 3 dniu po wysłaniu w kraju oraz w 15 dniu po wysłaniu za granicą. Doręczanie realizowane będzie na adresy podane w nagłówku umowy o wycieczkę. W razie zmiany adresu Klienta powinien Klient o tym fakcie bezzwłocznie pisemnie poinformować Organizatora wycieczki.
 • Niniejsze Powszechne warunki umowne wchodzą w życie z skutkiem na dzień 15.12.2016, w tym dniu wygasają Powszechne warunki umowne CK České kormidlo, s. r. o. z dnia 1.01.2014.
Back To Top